Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

Informacje o sporach

Jeżeli uznasz, że poprzez rejestrację domeny abonent naruszył twoje prawa, możesz podjąć działania zmierzające do ich ochrony. Zgodnie z Regulaminem nazw domeny .pl, spory dotyczące domen rozpatrywane są przed jednym z sądów polubownych lub przed sądem powszechnym. NASK nie zajmuje się rozstrzyganiem sporów.

Prawomocne orzeczenie sądu polubownego lub sądu powszechnego, stwierdzające naruszenie praw powoda w wyniku rejestracji i używania domeny internetowej, stanowi podstawę do wypowiedzenia przez NASK umowy abonentowi oraz rejestracji domeny na rzecz powoda.

Sąd Polubowny – stały sąd działający przy instytucjach, które łączą z NASK porozumienia o współpracy w zakresie rozstrzygania sporów.

Przepisy dotyczące zgłaszania sporów oraz regulaminy sądów polubownych znajdują się na ich stronach internetowych.

Sądy polubowne:

 • Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji

  Al. Jerozolimskie 136, IX piętro
  02-305 Warszawa
  tel./fax + 48 22 625 73 23
  www.piit.org.pl

 • Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie

  ul. Trębacka 4
  00-074 Warszawa
  tel. +48 22 827 47 54
  fax +48 22 827 94 01
  www.sakig.pl

 • The World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center

  34, chemin des Colombettes
  P.O. Box 18
  1211 Geneva 20
  Switzerland
  tel. (41-22) 338 8247 lub 0800 888 549
  fax (41-22) 740 3700 lub 0800 888 550
  www.wipo.int

Uwaga!

Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (The World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center) jest właściwym sądem w przypadku zgłaszania sporów, w których dwie strony posiadają miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Polski.