Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

Punkt kontaktowy Rejestru domeny .pl do spraw DSA (organy)

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Działając na podstawie art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) („DSA”) Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy, prowadzący Rejestr domeny .pl („Rejestr”) wyznaczył pojedynczy punkt kontaktowy („Punkt Kontaktowy”) umożliwiający organom Państw Członkowskich oraz Komisji i Radzie Usług Cyfrowych komunikację elektroniczną bezpośrednio z Rejestrem, na potrzeby stosowania DSA.

 2. Punkt Kontaktowy obsługuje nakazy podjęcia działań przeciwko nielegalnym treściom w trybie art. 9 DSA oraz nakazy udzielenia informacji w trybie art. 10 DSA, przekazywane do Rejestru domeny .pl przez organy sądowe i administracyjne, o których mowa w tych przepisach (dalej łącznie: „Nakazy DSA”).
 3. Punkt Kontaktowy prowadzi obsługę w języku polskim oraz języku angielskim.

KANAŁY KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

 1. Ze względu na wymagane bezpieczeństwo komunikacji:

  1. Punkt Kontaktowy przyjmuje korespondencję podpisaną zgodnie ze stosownymi przepisami prawa, przekazaną poprzez platformę ePUAP na adres: /NASK-Instytut/SkrytkaESP (prosimy o dodanie adnotacji: „korespondencja do Rejestru domeny .pl”); dalsza korespondencja w sprawie może być prowadzona także z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez organ w Nakazie DSA lub innym stosownym piśmie;
  2. organy, które nie mają możliwości korzystania z platformy ePUAP, przekazują korespondencję podpisaną zgodnie ze stosownymi przepisami prawa, w szczególności opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (tzw. eIDAS); tak podpisaną korespondencję należy kierować na adres e-mail: info@dns.pl;
  3. organy państw innych niż Polska, mają możliwość przekazywania korespondencji także za pośrednictwem polskiego organu, według stosownych przepisów i ustaleń pomiędzy organami.
 2. Pominięcie procedur bezpieczeństwa komunikacji może prowadzić do opóźnienia w obsłudze lub uniemożliwić jej skuteczne podjęcie.

ZAKRES OBSŁUGI

 1. Punkt Kontaktowy obsługuje wyłącznie organy i sprawy, o których mowa w ust. 1-2 powyżej. Punkt kontaktowy nie służy do obsługi innych spraw. Podmioty inne niż uprawnione organy prosimy o kontakt w ramach standardowych procedur, zgodnie z informacjami w witrynie dns.pl.

 2. Do każdej nazwy domeny .pl przypisany jest jej Rejestrator, którego dane można ustalić w oficjalnej bazie Whois pod adresem https://www.dns.pl/whois oraz w wykazie Rejestratorów domeny .pl pod adresem https://www.dns.pl/lista_rejestratorow. Punkt Kontaktowy nie obsługuje korespondencji do Rejestratorów, o których mowa w DSA, ani kierowanej do tych podmiotów korespondencji dotyczącej ich innych aktywności (np. świadczenia hostingu, obsługi stron internetowych, etc.). Punkt kontaktowy nie pośredniczy w przekazywaniu takiej korespondencji.

 3. Punkt Kontaktowy nie obsługuje korespondencji nie dotyczącej Rejestru domeny .pl, ani dotyczącej nazw w domenach innych niż .pl (np. w .com, .eu, .de, itp.), ani też dotyczącej subdomen (nazw domenowych niższych poziomów) z wyjątkiem nazw utworzonych bezpośrednio w tzw. domenach regionalnych (https://www.dns.pl/lista_domen_regionalnych) i funkcjonalnych (https://www.dns.pl/lista_domen_funkcjonalnych).

NAKAZY W TRYBIE ART. 9 DSA

 1. Stosownie do treści motywów 28-29 DSA usługi rejestrów nazw domen najwyższego poziomu wymienione zostały w odniesieniu do kategorii „zwykłego przekazu”, której dotyczy art. 4 DSA. Rejestr realizuje wyłącznie usługi DNS w zakresie domeny .pl, zgodnie z Regulaminem dostępnym pod adresem https://www.dns.pl/regulamin_nazw_domeny_pl. Usługi te nie stanowią hostingu, o którym mowa w art. 6 DSA, a Rejestr nie jest w szczególności dostawcą wyszukiwarek internetowych, dostawcą platform internetowych, ani dostawcą innych usług hostingu.

 2. Z uwagi na uwarunkowania ogólnoświatowego systemu DNS, którego częścią jest domena .pl, przerwanie świadczenia usługi DNS przez Rejestr:Z uwagi na uwarunkowania ogólnoświatowego systemu DNS, którego częścią jest domena .pl, przerwanie świadczenia usługi DNS przez Rejestr:

  1. skutkuje bez ograniczeń terytorialnych oraz całościowo, tj. bez możliwości oddzielania treści nielegalnych od innych treści;
  2. skutkuje wobec Abonenta nazwy domeny oraz innych podmiotów z niej korzystających i rozciąga się także na powiązane technicznie usługi, w tym wszystkie adresy e-mail w nazwie domeny;
  3. nie powoduje technicznego uniemożliwienia dostępu ani usunięcia treści (tzw. kontentu) ze stron, witryn, platform internetowych, etc., ani z wyszukiwarek internetowych.
 3. Wobec tego, że doboru środków prawnych, o których mowa w art. 9 DSA dokonują uprawnione organy, Rejestr obsługując Nakazy DSA przyjmuje, że organy kierujące takie nakazy dokonały uprzedniej analizy w zakresie proporcjonalności i konieczności ich zastosowania względem nazwy domeny .pl, w tym z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych wskazanych w ust. 10 powyżej i ich wszelkich potencjalnych skutków.